Календар г.
Чизми: Pleaser - ботуши над коляното

Коментари

Нови данни от клинично проучване подкрепят Linagliptin
29 09 2010

Нови данни от проучванията за медикамента linagliptin, които се намират във Фаза III, бяха обявени наскоро на 46-та годишна среща на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD). Клиничната програма включваше две проучвания във Фаза III: едното изследва монотерапия с linagliptin при пациенти с диабет тип 2, за които лечението с метформин не е подходящо, 1 а другото проучване изследва linagliptin като допълнителна терапия към сулфанилурея при пациенти с недостатъчно контролиран диабет тип 22 Освен това на конгреса беше представено фармакокинетично проучване, което изследва linagliptin при специална група от пациенти с различна степен на бъбречно увреждане.

Linagliptin принадлежи към новия клас DPP-4 инхибитори и в момента се намира в късен етап на развитие като лекарство, приемано перорално в единична доза веднъж дневно. Новите данни допринасят към множество клинични доказателства, които демонстрират, че linagliptin може не само да постигне значително и устойчиво намаление на кръвната захар, но, че на базата на неговия уникален фармакокинетичен профил, linagliptin може да не изисква коригиране на дозата дори при пациенти с диабет тип 2 с някаква степен на бъбречно увреждане. Boehringer Ingelheim кандидатства за маркетингово разрешение на linagliptin в ключови страни по света през 2010 г. и очаква с нетърпение да предостави новото си лечение за хора с диабет тип 2 възможно най-скоро.

Профилът на linagliptin надминава установените благоприятни характеристики на този нов клас антидиабетични терапии

Една от уникалните характеристики на linagliptin сред DPP-4 инхибиторите е неговият път на екскреция, който минава през бъбреците в минимална степен. 4 Фармакокинетичното изследване3 беше проведено да подкрепи презумпцията, че експозицията на linagliptin няма да покаже клинично значимо нарастване, при прилагане при пациенти с всякаква степен на бъбречно увреждане. Трябва да се отбележи, че резултати от това проучване потвърдиха, че намаляването в бъбречната функция е имала само минимален ефект в отделянето на linagliptin и са наблюдавани само незначителни промени при пациенти с бъбречно увреждане (нарастване на експозицията с 1.4 пъти при пациенти с диабет тип 2 с тежко бъбречно увреждане, сравнено с пациенти с диабет тип 2 с нормална бъбречна функция). Това, заедно с големия обхват на безопасност на linagliptin, 4 подкрепя предположението, че не би се изисквало коригиране на дозата при пациенти с диабет тип 2 с всякаква степен на бъбречно увреждане.

„Лечението на диабет тип 2 изисква холистичен подход, ако искаме да помогнем успешно на пациентите не само да постигнат, но и да запазят добри нива на кръвната захар. Важно е бъбречната функция да бъде взета предвид при предписването на антидиабетна терапия. Много пациенти с диабет тип 2 имат или са във висок риск от развитие на бъбречно увреждане,” каза проф. Антъни Барнет, професор по медицина и медицински директор на Отделението по диабет и ендокринология към болниците Heart of England NHS Foundation Trust, гр. Бирмингам, Англия. „В момента наличните DPP-4 инхибитори се отстраняват най-вече през бъбрека и затова в много страни не се препоръчват при пациенти с напреднало бъбречно увреждане. Други или изискват коригиране на дозата, или са противопоказани при такива пациенти. Клиничните данни за linagliptin, които са представени до момента, предлагат предимство в това отношение заради пътя си на екскреция, който минава през бъбреците в минимална степен. Удобството на лекарството се състои в това, че при неговия прием не е необходимо следене на бъбречната функция или коригиране на дозата, когато бъбречната функция намалява и това улеснява спазването на приема при пациента и работата на лекаря.”

Linagliptin подобрява гликемичния контрол при пациенти с диабет тип 2, за които лечение с метформин не е подходящо

Фаза III на проучването, което оценява ефикасността, безопасността и поносимостта на пациенти към linagliptin с недостатъчно контролиран диабет тип 2, за които терапията с метформин не е подходяща поради непоносимост или противопоказания, 1 потвърдиха по-ранните резултати на ефикасност и безопасност. Важно е, че честотата на хипогликемия беше много ниска и наблюдаваните епизоди бяха с лека интензивност (1.3% в групата с linagliptin). Не беше наблюдавана значима разлика в промяната на теглото между групите. Общата честота на докладвани неблагоприятни събития беше сходна при двете групи (48.7% плацебо спрямо 40.4% linagliptin). По-ранно клинично проучване във Фаза III, изследващо монотерапия с linagliptin спрямо плацебо вече е показало, че единична доза от 5 mg, приемана веднъж дневно в продължение на 24 седмици, води до значителни, клинично значими и продължителни подобрения в гликемичния контрол, сравнено с плацебо (–0.7% плацебо-коригирано намаление на HbA1c). 5 Този нов 18-седмичен междинен анализ при пациенти, за които метформин е неподходящ допълнително подкрепя благоприятния профил на ефикасност на linagliptin. Linagliptin 5 mg показа клинично и статистически значима средна разлика в намалението на HbA1c (първоначален резултат), сравнен с плацебо. Статистически значими разлики между linagliptin и плацебо можеха вече да се видят през седмица 6, а през седмица 18 плацебо-коригираната средна разлика беше –0.6% (p<0.0001). Linagliptin превъзхождаше плацебо и при намаляването на нивата на плазмената глюкоза на гладно (ПГГ) (коригирана промяна от изходна точка –1.1 mmol/l (–20.5 mg/dl); p=0.0002).

В момента метформин е стандартната терапия от първа линия за пациенти с диабет тип 2. Обаче, известно е, че метформин не се понася във високи дози при всички пациенти (метформин се свързва със странични ефекти, зависими от дозата, като диария, гадене, коремно подуване и потенциален риск от лактатна ацидоза), като по този начин намалява употребата на метформин при различните видове пациенти с диабет тип 2. Това проучване дава предпоставки да се смята, че linagliptin би било ценно лечение също и при пациенти с диабет тип 2, за които терапията с метформин не е подходяща, поради противопоказания или непоносимост, в това число и пациенти с бъбречно увреждане.

Безопасност и ефикасност на linagliptin като допълнително лечение към сулфaнилурея при недостатъчно контролирани пациенти с диабет тип 2

При други клинични проучвания във Фаза III, представени на годишната среща на Европейската асоциация за изучаване на диабета (EASD), linagliptin 5 mg беше оценяван в 18-седмично, многоцентрово, рандомизирано, плацебо-контролирано, двойно-сляпо проучване, с паралелни групи, за да се определи ефикасността, безопасността и поносимостта към linagliptin като допълнително лечение към сулфанилурея при пациенти с диабет тип 2 и недостатъчен гликемичен контрол.

По-ранно Фаза III проучване с повече от 1,000 пациенти е показало значителни подобрения в гликемичния контрол, когато linagliptin е добавен към комбинацията от метформин и сулфанилурея (средното плацебо-коригирано намаление на HbA1c беше –0.6%; p<0.0001)7 . Новото проучване, въпреки че е провеждано в по-малки пациентски групи (n=245 рандомизирано), показва статистически и клинично значимо намаление в HbA1c от изходната точка (средно плацебо-коригирано HbA1c намаление –0.5%; p<0.0001), като по този начин подкрепя ефикасността на linagliptin като допълнително лечение.

Освен това, резултатите от проучването показаха цялостна честота на неблагоприятните събития, сходни с плацебо (съответно 42.2% спрямо 42.9%) и важното е, че нямаше значително увеличен риск от хипогликемия, когато linagliptin беше прибавен към основната терапия със сулфанилурея (5.6% в групата с linagliptin спрямо 4.8% в плацебо групата). Процентът на участниците, които се нуждаеха от спасителна терапия в групата с linagliptin беше само половината от пропорцията на тези, които се нуждаеха от спасителна терапия в плацебо групата (7.6% спрямо 15.9%). Никаква значителна разлика в промяната на теглото не се наблюдаваше между групите. Резултатите на безопасност от това проучване са важно откритие, тъй като сулфанилуреите препарати се свързват със странични ефекти, като напълняване и риск от хипогликемия, които могат да се влошат с увеличаването на доза на сулфанилуреен препарат. Проучването заключва, че linagliptin има потенциала да се използва безопасно като допълнителна терапия при пациенти с диабет тип 2 с недостатъчен гликемичен контрол само със сулфанилурея.

Boehringer Ingelheim и проучването на диабет

Метаболизмът е една от основните области на научната и изследователска развойна дейност на Boehringer Ingelheim и една от индикациите в центъра на внимание на глобалната изследователска мрежа на компанията. Boehringer Ingelheim се ангажира да проучва и разработва нови диабетични съставки с нови начини на действие, за да подобри здравето на пациентите и да увеличи цялостното качество на живот. В това число:

 DPP-4 инхиботор linagliptin – най- напредналата съставка в диабетичното портфолио на Boehringer Ingelheim. Linagliptin се изследва като лекарство, което се приема в единична доза перорално веднъж дневно за лечение на диабет тип 2 като монотерапия и комбинирана терапия. Linagliptin има път на екскреция, който минава през бъбреците в минимална степен (като само 5% се отделят през бъбреците) и най-вече се отделя непроменен през ентерохепаталната система (linagliptin няма активен метаболит)
 Съставката BI10773 – натриево зависим глюкозен ко-транспортер -2 (SGLT-2) инхибитор. Фаза II клинични проучвания са приключили. BI10773 блокира абсорбацията на глюкоза в бъбреците като по този начин увеличава екскрецията на глюкоза с урината и следователно подобрява гликемичния контрол. Инхибицията на SGLT-2 е наблюдавана да оказва позитивен ефект върху загубата на тегло и намаляването на кръвното налягане.
 11β-HSD1 инхибитор – инхибиция на 11β-HSD1 предлага нова потенциална терапия за овладяване на диабет чрез намаляване на вътреклетъчните концентрации на кортизол, което води до подобрена инсулинова чувствителност, нива на кръвните липиди и съдова функция. В момента съставката на 11β-HSD1 инхибитора, проучвана от Boehringer Ingelheim, се намира в ранен етап на клинично развитие.

Повече за Boehringer Ingelheim

Групата Boehringer Ingelheim е една от 20-те водещи световни фармацевтични компании. Със седалище в гр. Ингелхайм, Германия, тя работи на международно ниво чрез своите 142 представителства в 50 държави и повече от 41 500 служители. От основаването си през 1885 г., фамилно- притежаваната компания изследва, разработва, произвежда и предлага на пазара продукти с висока терапевтична стойност за хуманната и ветеринарната медицина.

През 2009 г. Boehringer Ingelheim реализира 12.7 милиарда евро нетни продажби, като инвестира 21% от тях в най-големия си бизнес сегмент - лекарствата с рецепта - за проучвания и развитие.

References

1. Barnett AH, Harper R, Toorawa R, et al. Linagliptin monotherapy improves glycaemic control in type 2 diabetes patients for whom metformin therapy is inappropriate. Poster no. 823-P, 46th European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting, September 2010, Stockholm, Sweden.
2. Lewin AJ, Arvay L, Liu D, et al. Safety and efficacy of linagliptin as add-on therapy to a sulphonylurea in inadequately controlled type 2 diabetes. Poster no. 821-P, 46th European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting, September 2010, Stockholm, Sweden.
3. Graefe-Mody U, Friedrich C, Port A, et al. Linagliptin, a novel DPP-4 inhibitor: no need for dose adjustment in patients with renal impairment. Poster no. 822-P, 46th European Association for the Study of Diabetes Annual Meeting, September 2010, Stockholm, Sweden.
4. Hüttner S, Graefe-Mody EU, Withopf B, et al. Safety, tolerability, pharmacokinetics, and pharmacodynamics of single oral doses of BI 1356, an inhibitor of dipeptidyl peptidase 4, in healthy male volunteers. J Clin Pharmacol. 2008;48:1171–1178.
5. Del Prato S, Barnett A, Huisman H, et al. Linagliptin monotherapy improves glycaemic control and measures of beta-cell function in Type 2 diabetes. Poster no 695-P, 70th American Diabetes Association Scientific Sessions, June 2010, Orlando, Florida, U.S.A.
6. Derosa G, Mereu R, Salvadeo SAT, et al. Pioglitazone Metabolic Effect in Metformin-Intolerant Obese Patients Treated with Sibutramine. Intern Med 2009; 48; 265-71.
7. Owens DR, Swallow R, Woerle HJ, et al. Linagliptin improves glycemic control in Type 2 diabetes patients inadequately controlled by metformin and sulfonylurea without weight gain and low risk of hypoglycaemia. Poster no 548-P, 70th American Diabetes Association Scientific Sessions, June 2010, Orlando, Florida U.S.A.
8. International Diabetes Federation (IDF). . Accessed: September 2010.
9. Morrish NJ, Wang SL, Stevens LK, et al. Mortality and causes of death in the WHO Multinational Study of Vascular Disease in Diabetes. Diabetologia. 2001 Sep;44 Suppl 2:S14–21.

- Източници »
 

Нямате право да добавяте коментари.
Необходимо е да се регистрирате на сайта.

< Предишна   Следваща >
За контакти: editors@lekarbg.com
© 2006-2016 СТРАНА Всички права запазени.